Gruppi elettrogeni

Gruppo elettrogeno
Genset
MG 330 SS F
Dettagli:
Gruppo elettrogeno
Genset
MG 500 SS
Dettagli:Gruppo elettrogeno
Leroy Somer
400 Kw
Dettagli:Gruppo elettrogeno
Perin
80 Kva
Dettagli:Gruppo elettrogeno
Spark
150 Kva
Dettagli: